Skip to content

Beleidsplan Dutch Welfare Fund

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8546.29.907

Ontstaan

Stichting Dutch Welfare Fund is in 2014 opgericht en is ontstaan doordat er een steeds groter verschil van inzicht ontstond tussen de overheid en de oprichter van de Stichting met betrekking tot de overheidstaken en bestedingen van overheidsgeld.

Missie en visie

Stichting Dutch Welfare Fund wil kleinschalige, kortlopende en goed controleerbare projecten op het gebied van Mens, Dier, Natuur en Duurzame innovatie ondersteunen middels een eenmalige financiering. Het betreft vooral projecten daar waar de overheid niet in voorziet. De Stichting zal dus participeren in concrete zaken waarbij de initiatieven door derden worden aangedragen en uitgevoerd. De realisatie van deze projecten moeten een essentiële meerwaarde hebben. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal € 10.000 per project. Om te borgen dat de financiële ondersteuning zoveel als mogelijk aan het project zelf wordt besteed is de financiering van arbeid en overhead in principe uitgesloten. De projecten worden uiterst zorgvuldig geselecteerd en middels continue monitoring periodiek gescreend of het project nog wel aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Bij het uit te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen, zoals omschreven in de statuten en het gedachtengoed van de oprichter.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als doel het ondersteunen van en participeren in projecten ter bevordering van het welzijn van mens en/of dier, natuur en innovatieve duurzame projecten en meer in het algemeen het beleggen en beheren van vermogen teneinde door aanwending van dit vermogen en de opbrengsten daarvan personen en instellingen die ten behoeve van het algemeen belang werkzaam zijn (financieel) te ondersteunen.

Huidig bestuur

De heer G.F.H. van der Woude, voorzitter

Mevrouw C.C. Jacobi, penningmeester

De heer L. Schuringa, secretaris

Fondsenwerving

Mensen, die de doelstelling van de Stichting ondersteunen, kunnen giften, donaties en legaten doen toekomen aan Stichting Dutch Welfare Fund. Dit kan middels de website waarop men zich kan aanmelden.

Donaties

• Grotere donaties, meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen worden geaccepteerd door de notaris van de stichting. Deze zal indien nodig hiertoe bij akte worden gemachtigd;

• Bij grote en/of meerjarige donaties is het mogelijk dat de donateur een voorkeur mag uitspreken voor een bepaald doel, met dien verstande dat het bestuur uiteindelijk beslist;

• Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting;

• Ontvangen donaties en schenkingen kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich, sterker nog: het dient tot het minimum beperkt te blijven, slechts wat nodig is voor continuïteit van de stichting. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;

• In gevallen waarin de stichting moet tekenen voor ontvangst van goederen en/of voor het goed gebruik en/of goede verwijdering ervan (dan wel enig andere voorwaarde schriftelijk moet accepteren), sluit de stichting een gelijkluidende overeenkomst met het goede doel dat de goederen ontvangt. In gevallen waarin de stichting niet hoeft te tekenen, verdient het de voorkeur toch een contract met de ontvangende partij te tekenen;

Aanhouden reserves en beleggen vermogen

Uiteraard dient het voortbestaan van de organisatie wel te worden gewaarborgd. Stichting Dutch Welfare Fund stelt zich daarom ten doel de hoogte van de exploitatiereserve zo klein mogelijk te houden.

Het beleggingsbeleid van Stichting Dutch Welfare fund legt de nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid. De selectie van beleggingen is daarom niet alleen gebaseerd op financiële voorwaarden maar ook op duurzaamheidscriteria. Er mag alleen belegd worden met overtollige liquide middelen, dat wil zeggen voor zover de liquiditeit de aanwezige en benodigde exploitatiereserve overtreft.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De voorwaarden voor onkostenvergoedingen van een bestuurder worden vastgesteld door het voltallige bestuur van de stichting en worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de bestuurder en de stichting. Een vergoeding van kosten op declaratiebasis van door de betreffende bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, mits dit passend is binnen de door het bestuur vastgestelde kostensoorten, is toegestaan.

 

 

Back To Top